Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ Jsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 587 800 111
+420 725 663 504
+420 725 663 554

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

Je nám velice líto, že v naší nemocnici zemřel Váš příbuzný a víme, jaký smutek v těchto dnech prožíváte, proto dovolte abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Dovolujeme si taktéž podat několik věcných informací, jak se orientovat v této nelehké chvíli.

Informace o zdravotním důvodu úmrtí

Informace o úmrtí podává ošetřující lékař. Informován je telefonicky nejbližší příbuzný, nebo blízká osoba, která je jako příjemce citlivých dat při príjmu do nemocnice uvedena ve zdravotní dokumentaci hospitalizovaného. Ve výjimečných případech, např. při neudání telefonického kontaktu jsme nuceni příbuzného o úmrtí pacienta informovat formou doporučeného dopisu.

Osobní věci

Osobní věci mohou být předány osobě blízké po předložení občanského průkazu. Mezi osobní věci se počítá oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy, kompenzační pomůcky / brýle, naslouchátka, berle, hůl, zubní náhrady apod./ Prosíme o brzké vyzvednutí těchto věcí na oddělení, max. do jednoho týdne. Pokud si příbuzní nevyzvednou na oddělení osobní věci zemřelého, které nebyly hodnoceny jako cennosti, lez tyto věci za půl roku zlikvidovat, jak vyplývá ze zákona. Osobní věci vydává personál nejen v pracovní dny, ale i během víkendu a svátků.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bakovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1000,-Kč a rovněž klíče od bytu/domu rovněž podléhají dědickému řízení. Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v trezoru nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pozůstalost lze vyzvednout v pracovních dnech od 6. 30 – 15.00 hod v pokladně nemocnice. Doporučujeme si předem dohodnout schůzku na tel. 587 800 206, abyste předešly zbytečnému čekání.

Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém /např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook apod./ učiní na základě jeho důležitého zájmu neodkladné opatření kterýkoliv soud, kam si zajdete.

 

Pohřební služba

Je na Vás, jakou pohřební službu si zvolíte. Dostavte se tam s občanským průkazem a pracovníci pohřební služby Vám pomohou vyřídit všechny záležitosti spojené s pohřbem zesnulého. Vezměte s sebou veškeré osobní doklady zemřelého, které budete mít a neměl jej zemřelý u sebe v nemocnici / rodný list, oddací list, cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku.. / a pokud jej předáte tam, nemusíte již chodit na matriku. Matrika Vám do 30ti dnů zašle domů úmrtní list.

Dále s sebou vezměte fotografii zesnulého pro výrobu parte a oblečení pro zesnulého.

 

Úmrtní list

Vystaví úřednice na příslušné matrice, zašle na adresu příbuzného, který vypravoval pohřeb.

 

Vdovský a sirotčí důchod

Žádost o vdovský důchod podává sám objednavatel pohřbu /vdovec, vdova/ na Okresní správu sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydlištěK žádosti se dokládá úmrtní list, oddací list, občansků průkaz žadatele, výměry důchodu po zesnulé osobě.

V případě žádosti o sirotčí důchod se dokládají doklady: rodní list, potvrzení o studiu, občanský průkaz žadatele, úmrtní list.

 

Pohřebné

Pohřebné náleží buď osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která vypravila pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5000,-Kč.

Pohřebné se vyřizuje na úřadech práce.

 

Pojištění

Jestliže měl zemřelý uzavřenou životní pojistku, nebo penzijní připojištění, zažádejte příslušnou pojišťovnu o vyplacení pojistného. K tomuto je nutno doložit úmrtní list a smlouvu pojištěného.

Nárok na pracovní volno

Podle nařízení vlády  590/2006 sb. se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne:

  • a)   2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • b)   1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • c)   nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Veškeré žádosti a změny je možné zařizovat až v době, kdy obdržíte poštou z matriky úmrtní list.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sociální pracovnici: 587 800 353 nebo 727 790 771